FORRETNINGSORDEN FOR SKOLEBESTYRELSEN

§ 1.               Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Desuden deltager viceskoleleder, skoleleder. SFO-leder deltager efter behov og aftale.

 

§ 2.               I skolebestyrelsen har forældre-, medarbejder- og elev-repræsentanter stemmeret.

 

§ 3.               På skolebestyrelsens første møde vælges ved bundet flertalsvalg én af forældrerepræsentanterne som formand og én som næsteformand.

 

       Stk. 2.    I de tilfælde, hvor formanden midlertidigt er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde, overtager næstformanden hans hverv. – Hvis formanden træder ud af skolebestyrelsen inden valgperiodens udløb, vælges der ny formand.

 

§ 4.               Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Bestyrelsens medlemmer er pålagt tavshedspligt i lighed med praksis i andre organer inden for det borgerlige ombud.

 

       Stk. 2.    Kredsen af mødedeltagere kan jvf. folkeskolereformen udvides med repræsentanter fra kultur, idræts eller erhvervsliv og skolebestyrelsen kan indbyde disse at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

§ 5.               Skolebestyrelsen afholder møder i henhold til mødeplanen. Møderne placeres løbende over skoleåret. Der kan afholdes ekstraordinære møder, når mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

      

       Stk. 2     Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Mødeplanen for kommende skoleår udarbejdes på det sidste møde inden sommerferien eller alternativt på det første møde efter.

 

       Stk. 3     Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 7 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med bilag. Omfattende bilagsmateriale udsendes ikke, men fremlægges til gennemsyn på skolen. Såfremt et medlem ønsker er punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden.

 

       Stk. 4.    Møderne kan afholdes som ”Tema møder” hvor der behandles emner, der kræver længere tid.

      

       Stk. 5.    De forældrevalgte kan afholde møder alene, der kan dog ikke træffes bestyrelsesmæssige beslutninger.

      

       Stk. 6.    Udarbejdelse af høringssvar i udkast laves før bestyrelsesmødet – evt. af et udvalg nedsat af den samlede skolebestyrelse.

 

§ 7.               I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt inden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

       Stk. 2.    Formanden bemyndiges til at ekspedere presserende sager, mod at der orienteres umiddelbart herefter.

 

§ 8.               Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

§ 9.               Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

 

§ 10.             Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

       Stk. 2.    Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 11.             Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres, hvilke personer, der har været til stede.

 

       Stk. 2.    Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. – Skolens leder kan i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet tilføre protokollen sin opfattelse.

 

       Stk. 3.    Skolens ledelse er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol. Referat underskrives efter mødet og offentliggøres efterfølgende.

 

§ 12.             Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen må ikke overskride de rammer, der følger af loven og de beslutninger som kommunalbestyrelsen har truffet.

 

                    Denne forretningsorden er udarbejdet ud fra bestemmelserne i Styrelses-vedtægt for Morsø Kommunes Skolevæsen, kapitel 2, §§ 5-13.

 

                    Forretningsordenen er vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 28. august 2018.